Algemene Voorwaarden

Basic Fitness Loosdrecht / BFL Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke sporter (m/v), bezoeker die in Basic Fitness Loosdrecht sport/ Panda Hallen / Avontuurfabriek aanwezig is. In deze voorwaarden wordt deze aangetoond met “de gast” of “de sporter”, Basic Fitness Loosdrecht/ BFL wordt aangetoond met “BFL”

Artikel 1               Algemeen
1.       De beschikbaarstelling van de sportruimten zijn uitsluitend ter beoefening van de sport waarvoor de baan (banen)/ ruimte is (zijn) bestemd.
2.       Aanwijzingen en voorschriften die door BFL of door in dienst van BFL zijnde personeel worden gegeven en die algemeen welzijn beogen van allen die zich in de locatie bevinden, dienen door de gast c.q. door alle personen, die op grond van deze overeenkomst toegang hebben tot de locatie, te worden nagekomen. BFL is geen openbaar gebouw. De directie behoudt zicht ook het recht voor om bepaalde gasten te kunnen weigeren.
3.       Het sporten in de trainingsruimten mag uitsluitend op schoenen die geen bevuiling of schade toebrengen aan het speeloppervlak, één en ander ter beoordeling van BFL of namens BFL optredend personeel.
4.       In het gehele BFL, zowel de fitness-, groepsles-, spinning- of squashruimte is het dragen van schone sportkleding en schone binnenschoenen met niet afgevende zolen verplicht. In de Fitness- en/ of Spinningruimte is het gebruik van een schone handdoek verplicht.
5.       In de Fitness-, groepsles- en/ of Spinningruimte geldt, dat na elke oefening dient iedereen de gebruikte trainingsattributen (gewichten, steps matjes etc.) op te ruimen. Wij verwachten dat je de apparaten en andere attributen naar behoren gebruikt, en deze ook schoonhoudt door met uw handdoek de bekleding en matjes tijdens de oefening af te dekken. Tevens dient je na het gebruik het toestel te reinigen met de aanwezige reinigingsproducten hangend aan de muur.
6.       Met het oog op je eigen veiligheid word je vriendelijk verzocht te allen tijde de aanwijzingen en adviezen van het leidinggevend personeel op te volgen.
7.       Iedere lid van BFL heeft gratis toegang tot de sauna. Ook hier is het gebruik van handdoek verplicht. Voor gebruik dient men eerst te douchen!
8.       Bij elk bezoek aan de fitness-, spinning en/ of groepslesruimte, dient je je RFID bandje bij de receptiedoor de cardreader te halen of te laten halen. Bij verlies van de RFID band word 4,50 euro in rekening gebracht.
9.       BFL richt zich op Wellness en Gezondheid, extreme vormen als bodybuilding en powerliften zijn daarom niet toegestaan.
10.   Naast deze algemene voorwaarden gelden natuurlijk ook de huisregels van BFL, welke altijd verkrijgbaar zijn bij de receptie.
11.   In BFL geldt een algemeen rook verbod.
12.   Het is verboden in de gehele BFL eigen meegebrachte etenswaren, dranken en kauwgum te nuttigen.

Artikel 2               Betaling
1.       De huurprijs / het lidmaatschapsgeld dient altijd vooraf te worden voldaan.
2.       Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan tot wederopzegging.
3.       De sporter zal het overeengekomen bedrag ook dienen te betalen, indien de sporter (om welke reden dan ook) aan enige les niet deelneemt, danwel op enig tijdstip geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij BFL hem of haar bij een schriftelijke verklaring van die betalingsverplichting heeft ontheven.
4.       Indien een machtiging is afgegeven voor het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt het verschuldigde lidmaatschapsgeld per maand of per jaar per vooruitbetaling afgeschreven, tot wederopzegging. Indien door wat voor reden dan ook BFL niet het verschuldigde lidmaatschapsgeld kan afschrijven van de sporter zijn of haar bank/ giroafrekening, is BFL gerechtigd het lidmaatschapsgeld op een andere manier te vorderen. Eventuele te maken meerkosten door BFL, of namens BFL optredende vertegenwoordiger(s), voor het innen van het lidmaatschapsgeld zijn voor rekening van de sporter. Storneringstermijn is dertig dagen. De contractperiode geldt voor minimaal de afgesloten termijn en wordt automatisch verlengd met 1 maand, indien de sporter niet minimaal 1 maand vooraf heeft opgezegd conform het in artikel 7 gestelde en hiervan een bevestiging heeft ontvangen van BFL.
5.       BFL is gemachtigd na een schriftelijke algemene kennisgeving om de prijzen aan te passen. Deze kennisgeving moet minimaal 1 maand van tevoren worden aangegeven op de publicatieborden en de receptie van BFL.
6.       Consumpties in het sportcafé / lounge dienen direct te worden afgerekend per pin of per betaling per incasso.
7.       Indien de consumpties op rekening worden gekocht met behulp van de persoonlijke lidmaatschapskaart, worden deze automatisch geïncasseerd volgens de regels in artikel 2 lid 4.
8.       De kern van deze overeenkomst is dat contractant een jaar lid is en daarom gedurende dit jaar een bijzondere korting geniet. Besluit contractant gedurende deze looptijd toch het contract te beëindigen dan heeft [Basic Fitness] recht op een compensatie welke gelijk staat aan de genoten korting maal het aantal maanden dat het lidmaatschap duurde, verhoogd met een bedrag van 50 Euro administratiekosten. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Artikel 3               Reserveringen banen voor leden
1.       De sporters met een lidmaatschap mogen alleen reserveren voor de geldende sporten, waarvoor zij lidmaatschap hebben afgesloten.
2.       Indien een sporter een sport reserveert waarvoor hij geen lidmaatschap heeft afgesloten is hij/ zij het normale tarief verschuldigd.
3.       De sporters met een lidmaatschap mogen elke dag bellen of online reserveren om voor dezelfde dag te reserveren.
4.       Eén reservering (per twee leden) per week mag je maximaal zes dagen van tevoren maken
5.       Squash reserveringen: Maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 22.00 uur zijn de banen alleen per 45 en 60 minuten te reserveren.

Artikel 4               Annuleren banen
1.       Het annuleren van een reservering voor een squashbaan dient minimaal 24 uur van tevoren worden gedaan. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de gehele baanhuur doorberekend, indien wij de baan niet hebben kunnen doorverhuren.

Artikel 5               Kledingcode
1. Om een algemene kwaliteit te kunnen handhaven hanteren wij in BFL een dresscode. Deze houdt in:
•         Nette, verzorgde schone sportkleding
•         Buitenschoenen zijn niet toegestaan
•         Voor de heren is een T-shirt met mouw verplicht. In verband met de hygiëne en het imago van ons health Center dragen wij in gehele locatie geen korte tops en halterhemdjes (heren).
•         Bij het sporten in de spinning-, groepsles- en/ of fitnessruimte, is een schone handdoek verplicht
•         In de gehele locatie mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.

Artikel 6               Aansprakelijkheid
1.       De Gast is aansprakelijk voor vernielingen en/ of beschadigingen toegebracht aan banen, hallen, recreatie- en vergaderruimten, kleedkamers en toiletten met alle daarbij behorende technische voorzieningen en accommodatie in het algemeen. De schade wordt hersteld voor rekening van de gast, een en ander ter beoordeling van BFL. Indien binnen de te stellen termijn het verschuldigde niet is voldaan, verliest de gast het recht tot gebruik en toegang tot de sportfaciliteiten van BFL tot de dag van betaling van het verschuldigde zonder dat de gast uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling en/ of compensatie.
2.       De gast is aansprakelijk voor handeling van alle tot zijn gezelschap behorende personen, die op grond van bepalingen dezer overeenkomst toegang hebben tot de hallen en de banen. Aan de gast en/ of personen kan door BFL de toegang tot de banen en de overige accommodaties worden ontzegd, indien hun handelingen daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van BFL. In dat geval kan de gast geen recht op schadeloosstelling doen gelden.
3.       BFL is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of vernieling op welke wijze dan ook en door wiens toedoen dan ook ontstaan, van enig goed van de gast, doende de eigen(a)ar(es) voor zoveel nodig afstand van ieder daartoe betrekkelijk vorderingsrecht jegens BFL.
4.       BFL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die niet valt onder de dekking van de door het sportcentrum gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
5.       De Gast aanvaardt hierbij het verhoogde risico op eventuele schade, veroorzaakt door en inherent aan de door hem beoefende tak van sport.

Artikel 7               Wedstrijden & les geven
1.       Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van BFL mogen geen wedstrijden worden gehouden, waarbij het publiek voor geld toegang heeft.
2.       Bij overtreding van het in artikel 1 lid 2 bepaalde heeft BFL het recht het onderhavige contract met onmiddellijke ingang als geëindigd te beschouwen, zonder verdere verrekening of restitutie.
3.       Het geven van lessen en/ of begeleiding is alleen toegestaan aan hen die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van directie BFL.

Artikel 8               Beschikbaarheid & openingstijden
1.       BFL heeft het recht om te allen tijde over de sportruimte(n) te kunnen beschikken. Indien gebruik wordt gemaakt van dit recht kan de gast zijn sportuur op andere tijden/ dagen inhalen, e.e.a. in overleg met BFL.
2.       De openingstijden van BFL zijn:

Sport: Maandag t/m Donderdag van 08:00 tot 22:00 uur,
Vrijdag van 08:00-21:30 uur
Zaterdag en  Zondag van  09:00 tot 20:30 uur.
Horeca: Maandag t/m Donderdag van 09.30 – 11.30 uur en 17.30 – 22.30 uur,
Vrijdag van  09.30 – 11.30 uur en 17.30 – 22.00 uur
Zaterdag en  Zondag van  09:00 tot 17:00 uur.

3.       Bepaalde sportruimten hebben aangepaste openingstijden. Bij de receptie is deze informatie te allen tijde volledig aanwezig.
4.       BFL heeft het recht om te alle tijde de openingstijden te wijzigen. Indien gebruik wordt gemaakt van dit recht, wordt dit tenminste 2 weken voor de ingangsdatum aangegeven op de publicatieborden in BFL.
5.       Bij een wijziging in de openingstijden geeft dit geen recht tot compensatie aan de Gast
6.       In de maanden juli, augustus en vakanties zijn er mogelijk aangepaste openingstijden.

Artikel 9               Opzeggingen
1.       Opzeggingen/ annuleringen dienen altijd schriftelijk aangetekend te worden gedaan, conform de opzegtermijn in het opgenomen contract.
2.       Minimale contractperiode wordt altijd als minimum gehanteerd
3.       Wijzigingen in abonnementsvorm mogen niet leiden tot lagere lidmaatschapsgelden tijdens de overeengekomen minimale contractperiode.

Artikel 10            Reclames
1.       Reclames dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 11            Directie
1.       In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van BFL